Οι αστυνομικοί ξέρουν ποιος ήταν ο Μέγας Μακεδονομάχος Κατεχάκης ;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Ὁδός ΚΑΤΕΧΑΚΗ ποιός ἄραγε γνωρίζει διατί ὀνομάσθηκε Κατεχάκη, εἰς ποῖον ἀναφέρεται καί ποῖον τιμᾶ. Μά φυσικά εἰς τόν ἐκ Κρήτης σταυραετόν Κατεχάκην Γεώργιον, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχεν εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα τῆς Μακεδονία μας.
Τά Κρητικά ἐθελοντικά σώματα κατευθύνονται εἰς τήν Μακεδονίαν μας, μέ τόν Ἱερόν σκοπόν τῆς ἀπελευθερώσεως της. Τρεῖς χιλιάδες 3.000 ἐθελονταί Κρητικοί ἔτρεξαν εἰς τήν Μακεδονίαν μας. 700 ἐξ αὐτῶν μέ τό αἷμα τους πότισαν τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας καί τά Ἅγια χώματα της, τήν Γῇ τοῦ ἀείττητου Στρατηλάτη Μέγα Ἀλέξανδρου.
Κατεχάκης Γεώργιος (1881-1939). Κατετάχθει εἰς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν Εὐελπίδων, ἀπό τήν ὁποίαν ἀπεφοίτησεν μέ τόν βαθμόν ανθυπολοχαγοῦ τό 1902. Ἔλαβεν μέρος εἰς τόν Μακεδονικόν ἀγῶνα τἀ ἔτη 1904 και 1905. Τό1912-1913 ἔλαβεν μέρος εἰς τούς Βαλκανικούς πολέμους ὠς γενικός ἀρχηγός τῶν ἐθελοντικῶν σωμάτων Μακεδονίας. Ἔλαβεν τόν βαθμόν τοῦ Στρατηγοῦ εἰς ἡλικίαν 39 ἐτῶν. Ἐξελέγει βουλευτής Ἠρακλείου καί τό 1924 ἐγένετο ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν ἐπί Κυβερνήσεως Σοφούλη Θεμιστοκλέους. Ἐδιορίσθει Διοικητής Κρήτης ἐπί Κυβερνήσεως Ζαΐμη Ἀλεξάνδρου. Κατά τόν μεσοπόλεμον ὁμοῦ μέ τόν Φεσσόπουλον Γεώργιον ἴδρυσαν τάς μυστικάς ὑπηρεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν ἐγένετο τρεῖς φορές.
Ἀγαπητοί συνέλληνες Κρῆτες ἀλλά καί ἀκρίτες, ὁ γράφων αὐτά εἶναι ἀπό τήν Εὔβοιαν καί σᾶς παρακαλεῖ νά μήν ἐπιτρέψετε ὄχι μόνον εἰς τόν Θεοδωράκην ἀλλά καί εἰς κανέναν ἄλλόν βουλευτήν προερχόμενον ἐκ τῆς ἀνδρογέννας Κρήτης νά ψηφίσουν ΝΑΙ εἰς αὐτό τήν κατάπτιστον, ἐμμετικήν καί Προδοτικήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν. Μέ τήν πρόθεσιν τους νά ψηφίσουν ΝΑΙ, δολοφονοῦν τήν Θυσίαν τόν Ἡρωϊσμόν καί τήν Δόξαν τῶν προγόνων σας, ἀλλά πού εἶναι καί ἰδικοί μας πρόγονοι.

Μ.Ν. 
Από το Blogger.