ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ


C:\Users\user\Documents\images (19) - Αντίγραφο.jpg

04/02/1843
Ἀπέθανεν διά νά παραμείνη Ἀθάνατος
Ἐκοιμήθει διά νά παραμείνη ἄγρυπνος φρουρός τῆς  ἐλευθερίας μας.
Τόν εὐχαριστοῦμεν, τόν εὺγνωμονοῦμεν.
Αἰωνία ἡ μνήμη του.

 ΚΗΔΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

C:\Users\user\Documents\unnamed.png


ΕΛΛΑΣ  Η ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ.
C:\Users\user\Documents\images (1).jpgΑὐτός ὁ πίνακας κοσμοῦσεν τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον. Φιλοτεχνήθηκεν ἀπό τόν Κον Θεόδωρον Βρυσάκη τό 1858. Ἀναπαριστᾶ τούς ἥρωας τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι γονυπετεῖς προσφέρουν τήν ζωήν τους καί τήν περιουσίαν τους διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς μητέρας Ἑλλάδος,  αὐτή δέ εὐγνωμονεῖ τά παιδιά της. Τόσον πολύ ὡς φαίνεται ἐνοχλοῦσεν τόν κον Τσίπρα ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος ἀπό τούς Τούρκους, ὁ ὁποῖος ἄμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον καί μάλιστα ὀλίγας ἡμέρας πρό τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ ἔτους 2015 τόν ἐξωστράκισεν, καί τὀν ἀντικατέστησεν μέ αὐτό τό παρδαλόν. Ὅταν ἔγινεν πρωθυπουργός ὀρκίστηκεν εἰς τήν τιμήν του, τώρα ἐάν ὁ κος Τσίπρας ἔχει τιμήν, δῶστε τήν ἀπάντησιν ἐσεῖς.
   Οἱ πρόγονοι μας διά νά μᾶς παραδώσουν Ἐλεύθερον αὐτόν τόν εὐλογημένον τόπον, ἐπότισαν τό δένδρον τῆς Ἐλευθερίας  μέ σοφίαν, φιλοπατρίαν, ἡρωϊσμόν, ἀνδρείαν, μεγαλοπρέπειαν, καί αἷμα. Καθαράν μᾶς τήν παρέδωσαν καθαράν ὁφείλομεν νά τήν παραδόσωμεν εἰς τάς ἐπερχόμενας γενεάς.
C:\Users\user\Documents\DSC_8796.JPG  Ἡ πρώτη Ἑλληνική σημαία μέ  λευκόν σταυρόν σέ γαλάζιο φόντο, σχεδιάστηκεν, ὑφάνθηκεν, εὐλογήθηκεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελίστριας  τῆς Σκίαθου τό 1807
 Ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Μιαούλης, ὁ Παπαβλαχάβας, ὁ  διδάσκαλος τοῦ Γένους  Στέφανος Δημητριάδης, οἱ Λαζαίοι, ὁ Σταθάς, ὁ Νικοτσάρας, ὁ Τσάμης καί ἄλλοι καπεταναίοι μέ τό δισάκκι σας στον ὦμο γιά τόν δρόμο, πού μέσα θα εἶχε κάποιο ξεροκόματο, καμιά ἐλιά καί κανά παγούρι μέ νερό, ἐπῆγαν εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Σκιάθου νά ὁρκισθοῦν διά τήν Ἐλευθερίαν μας. Εἰς αὐτήν τήν πρώτην Ἑλληνικήν σημαίαν, ὑπό τάς εὐλογίας τοῦ μοναχοῦ Νήφωνα ὁρκίσθηκαν.
Ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 δέν ὁλοκληρώθηκεν καί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ὀφείλομεν νά  συνεχίσωμεν τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος .

TOYRKIKA_                      Προεκλογική ἀφίσα εἰς τήν Θράκην μας,       γραμμένη εἰς τά Τούρκικα. Πολλοί διερωτῶνται  εἶναι Τούρκος ἤ Ἑλληνας.

Από το Blogger.