ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΚΤΙΣΑΝ ΤΖΑΜΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ θέλετε Τζαμί στήν Ἀθήνα; ΟΧΙ βέβαια,

μά καί πουθενά στήν Ἑλλάδα!
Ἡ περίοδος πού διανύομεν ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι εἶναι περίοδος παρακμῆς. Παρακμή δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι εἶναι: ἡ ἀποσύνθεσις τοῦ ἐγώ, ἡ διάβρωσις τοῦ εἶναι, ἡ ἀπώλεια ἀγάπης εἰς τόν ἑαυτόν μας, ἡ ἀσέβεια εἰς τούς προγόνους.

Τοῦτο γίνεται περισσότερον ὁρατόν ἀλλά καί ἐπικίνδυνον διά τήν πορείαν καί ὕπαρξιν τοῦ γένους τῶν Ἕλλήνων, δηλ. τήν ὕπαρξιν τήν ἰδικήν μας καί τῶν παιδιῶν μας ἀπό τό πολιτικόν προσωπικόν ποῦ ἔχομεν ἐπιλέξει. Τό πολιτικό προσωπικό τῆς ἐπιλογῆς μας εἶναι ἕνα συνοθήλευμα, ἕνα κρᾶμα ἐκρηκτικό. Ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθέλληνες καί ἄφρονες πολιτικούς.

Ἀπό τά <ἠθικά Εὐδήμεια> τοῦ Ἀριστοτέλους διαβάζομεν: «ὅτι μὲν γάρ εἰσί τινες εὐτυχεῖς ὁρῶμεν. ἄφρονες γὰρ ὄντες κατορθοῦσι πολλά, ἐν οἷς ἡ τύχη κυρία» 1247α

ΟΙ ΑΦΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ πολιτικοί παρά τό ὅτι εἶναι ἀνεπαρκεῖς κατόρθωσαν ὄχι μόνον νά εἶναι ἀρχηγοί κομμάτων ἀλλά καί νά γίνονται πρωθυπουργοί, αἰσθάνονται δέ πράγματι εὐτυχεῖς. Ἡ τύχη τους ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι εὐρισκόμεθα εἰς παρακμήν. Ἡ δυστυχία ὅμως πού προκαλοῦν εἰς τούς Ἕλληνας εἶναι μεγίστη. Ἡ δέ σημερινή κυβέρνησις μέ μεγίστην ἀγριότητα καί ἐπιθετικήν βαρβαρότητα μάχεται καί πολεμᾶ τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν, τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς μας παραδόσεις.

Αὐτό τό ἐκρηκτικό κρᾶμα νομοθετεῖ καί ψηφίζει τήν ἀνέγερσιν τζαμιοῦ εἰς τούς πρόποδας τῆς Ἀκροπόλεως. Παραχωρεῖ 17 στρέμματα αἱματοβαμένης ἀπό τούς Τούρκους Ἑλληνικῆς Γῆς γιά τήν ἀνέγερσιν τζαμιοῦ. Οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821 ἔχυσαν ποτάμια αἵματος γιά νά ποτίσουν τό δένδρον τῆς Ἐλευθερίας καί αὐτοί τούς ξαναφέρνουν. Εἶναι ἠ μεγαλύτερη ἀσέβεια εἰς τούς προγόνους μας, εἶναι μία ἐχθρική ἐνέργεια.

Ὁ μεγάλος ἥρωας τοῦ 1821 Μακρυγιάννης ὡς νά ζῆ σήμερον γράφει: «Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα: Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν».

Ἀνθέλληνες καί ἄφρωνες ὄχι μόνον κτίζουν τζαμί εἰς τήν Ἀθήνα, ἀλλά φυσικόν ἐπακόλουθον τούτων εἶναι, νά μήν ἔχουν ἐκπληρώσει καί τό τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821, νά κτίσουν τόν ἐπ’ὀνόματι ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.

Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν μας ἀπό τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα, οἱ Ἀγωνισταί τοῦ 1821 εἶχον κάμει ἕνα τάμα καί ἐψήφισαν ἔναν νόμον, τήν ἀνέγερσιν Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, ἀλλά ἀπό τότε μέχρις σήμερον παρά τό ὅτι ἔχουν περάσει 190 χρόνια τό Τάμα δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ. Τό ἐν λόγῳ Διάταγμα ὑπέγραψεν καί ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας

Εἰς τό Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

Ἡ Δ΄ Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις Ψ η φ ί ζ ε ι:

Ἄρθρον Α΄. Ὅταν ἡ τοπική περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καί οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν καθέδραν αὐτῆς Ναός ἐπ’ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος.

Εἰσέτι δέ ἀργότερον ἐπί Βασιλείας Ὄθωνος τό 1834, ἡ καθέδρα εἶχεν προσδιορισθεῖ καί ἦσαν αἱ Ἀθῆναι, καί πρός ἐκτέλεσιν τοῦ ψηφίσματος τῆς Δ΄Ἐθνικῆς συνελεύσεως, ἐν Ναυπλίω ὑπεγράφει τῶ κατωτέρῳ διάταγμα: «Περὶ ἀνεργέσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ἐν Ἀθήναις», τό ὁποῖον περιέχει ἀρκετά ἄρθρα: ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Διάταγμα ΦΕΚ. Ἀριθ. φ. 5 ΕΝ NΑΥΠΛΙΩ, 29 Ἰανουαρίου 1834. Ἄρθρ. 1. Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναός, τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος πρός αἰωνίαν μνήμην...... Ἄρθρ. 2. Θέλομεν τό μνημεῖον τοῦτο νά ἦναι ἄξιον καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται.... Ἄρθρ 3. Ὁ πρῶτος λίθος θέλει τεθῆ τήν 25 ’Ιανουαρίου 1835, καί ἑπομένως αἱ προπαρασκευαί τῆς τελετῆς πρέπει νά ἐπιταχυνθοῦν.κ.τ.λ

Ὁ δέ Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας μέ σοφίαν τήν 8/10/1838 εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου εἰς τήν Πνύκα μεταξύ τῶν ἄλλων τούς εἶπεν: παιδιά μου Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος.

Ἀλλά ὁ Κολοκοτρώνης εἶπεν: Ο ΘΕΟΣ ἔβαλεν τήν ὑπογραφήν του διά τήν λευτεριά τῆς Ἑλλάδος καί δέν τήν παίρνει πίσω». Ὦ ρέ Ἕλληνες ἐμεῖς ἔχομεν πάρει τήν ὑπογραφήν μας πολλές φορές πίσω, μία ὑπογραφή πού βάλλαμεν αὐτοβούλως μέ τόν Θεόν μας. Ἀκόμη δέν ἔχομεν πραγματοποιήσει τό τάμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τό τάμα τοῦ Ἔθνους, τό τάμα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Ὦ ρέ Ἕλληνες πῶς δυνάμεθα νά πορευθῶμεν ἐμπρός ὅταν ἀθετοῦμεν τήν ὐπογραφήν μας μέ τόν Σωτήραν μας. Καί οἱ Ἄθλιοι ἔκτισαν τζαμί εἰς τάς Ἀθήνας. Οἱ ἡρωες μας τούς ἔδιωξαν καί οἱ Μουσολμανολάτρες τούς ἔφεραν πίσω.

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΥΤΟΙ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΕΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΗΚΩΘΗΤΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΑΣΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από το Blogger.